Useful Links

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Turnitin

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Turnitin

HEIN Online

ศาลยุติธรรม

HEIN Online

ศาลยุติธรรม

"อำนวยความยุติธรรมโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม"

ศาลปกครอง เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาลปกครอง

มีมาตรฐานในระดับสากลก่อให้เกิดบรรทัดฐานการบริหารราชการแผ่นดินและสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนติบัณฑิตยสภาจะเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมความรู้และกำกับดูแลการประกอบอาชีพของนักกฎหมายให้มีคุณภาพ

ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาลรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มุ่งมั่น สร้างสรรค์กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบบสืบค้น

ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา